Toàn cảnh ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

BVD – Hội nghị Trung ương 8 khóa XII thảo luận thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có nội dung liên quan đến Đại hội Đảng khoá XIII.

Related Posts