Chùm ảnh của Hữu Thông về Lễ ra mắt bạn đọc của VDTV-BVD

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”6732″ image=”6732″]
[image link=”6733″ image=”6733″]
[image link=”6734″ image=”6734″]
[image link=”6735″ image=”6735″]
[image link=”6736″ image=”6736″]
[image link=”6737″ image=”6737″]
[image link=”6738″ image=”6738″]
[image link=”6739″ image=”6739″]
[image link=”6740″ image=”6740″]
[image link=”6741″ image=”6741″]
[image link=”6742″ image=”6742″]
[image link=”6743″ image=”6743″]
[image link=”6744″ image=”6744″]
[image link=”6745″ image=”6745″]
[image link=”6746″ image=”6746″]
[image link=”6747″ image=”6747″]
[image link=”6748″ image=”6748″]
[image link=”6749″ image=”6749″]
[image link=”6750″ image=”6750″]
[image link=”6751″ image=”6751″]
[image link=”6752″ image=”6752″]
[image link=”6753″ image=”6753″]
[image link=”6754″ image=”6754″]
[image link=”6755″ image=”6755″]
[image link=”6756″ image=”6756″]
[image link=”6757″ image=”6757″]
[image link=”6758″ image=”6758″]
[image link=”6759″ image=”6759″]
[image link=”6760″ image=”6760″]
[image link=”6761″ image=”6761″]
[image link=”6762″ image=”6762″]
[image link=”6763″ image=”6763″]
[image link=”6764″ image=”6764″]
[image link=”6765″ image=”6765″]
[/images]

Related Posts