BTC quyên góp TTTM Đồng Xuân đã thu được 35.387,40 € để ủng hộ nhân dân Đức vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả lũ lụt

BVD – Theo thông tin từ Ban tổ chức  quyên góp ( BTCQG) tại TTTM Đồng Xuân, tính đến hết ngày 01.08.2021 đã thu được 35.387,40 €. Đây là số tiền của 283 tập thể, cá nhân đã ủng hộ nhân dân Đức vùng phía Tây Nam vừa bị thiên tai nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt.  

BTCQG vẫn tiếp tục nhận tiền quyên góp của mọi người, thời gian quyên góp đến hết ngày 20.08.2021

Mọi sự đóng góp xin gửi trước ngày 20.08.2021 thông qua tài khoản:

Inhaber:      Dong Xuan GmbH                

IBAN:          DE57 5013 1000 0270 0681 65               

BIC:            ICBVDEFFXXX

Verwendungszweck: Hochwasser Deutschland (Ghi rõ tên và địa chỉ người tài trợ)

Huy Thắng, biên tập.

Related Posts