Hình ảnh bà con cộng đồng đến dự Tết Bính Thân do Sứ quán tổ chức

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”5978″ image=”5978″]
[image link=”5979″ image=”5979″]
[image link=”5980″ image=”5980″]
[image link=”5982″ image=”5982″]
[image link=”5983″ image=”5983″]
[image link=”5984″ image=”5984″]
[image link=”5985″ image=”5985″]
[image link=”5986″ image=”5986″]
[image link=”5987″ image=”5987″]
[image link=”5988″ image=”5988″]
[image link=”5989″ image=”5989″]
[image link=”5981″ image=”5981″]
[image link=”5990″ image=”5990″]
[image link=”5991″ image=”5991″]
[image link=”5992″ image=”5992″]
[image link=”5993″ image=”5993″]
[image link=”5994″ image=”5994″]
[image link=”5995″ image=”5995″]
[image link=”5996″ image=”5996″]
[image link=”5997″ image=”5997″]
[image link=”5998″ image=”5998″]
[image link=”5999″ image=”5999″]
[image link=”6000″ image=”6000″]
[image link=”6001″ image=”6001″]
[image link=”6002″ image=”6002″]
[image link=”6003″ image=”6003″]
[image link=”6005″ image=”6005″]
[image link=”6006″ image=”6006″]
[/images]

Related Posts