Phóng sự Đại Lễ Phật Phật Đản ở chùa Từ Ân – Berlin

Nam Mo Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh,

Bổn Sư Tích Ca Mâu Ni Phật.

Ngày 22.05.2016 tức 16.04 Âm Lich năm Bính Thân, chùa Từ Ân – Berlin đã cử hành Đại Lễ Đản Sanh.

Related Posts