Ngày Đàn ông các ông “quậy ” tung trời

Thế giới có ngày Đàn ông. Tại Đức vào ngày thứ 5, tuần đầu tháng năm hàng năm. Năm nay là ngày 05.05. Tại Berlin các ông là người Việt Nam ở quanh khu vực TTTM Đồng Xuân được nghỉ nên  ” quậy ” tung trời.

Mọi năm các đấng mày râu này ” quậy” ở Đồng Xuân quán, năm nay sợ ảnh hưởng tới công việc làm ăn của nhà hàng nên kéo nhau ra khu kho hàng mới của Cty Hùng Phát. Tại đây các ông tự đeo cho mình vòng hoa, cứ làm như ông nào cũng trở thành  “Vua” hết !

Sau đây là một số hình ảnh các quý ông trong ngày tôn vinh của mình tổ chức tại Cty Hùng Phát.

< [images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”7847″ image=”7847″]
[image link=”7846″ image=”7846″]
[image link=”7848″ image=”7848″]
[image link=”7849″ image=”7849″]
[image link=”7850″ image=”7850″]
[image link=”7851″ image=”7851″]
[image link=”7852″ image=”7852″]
[image link=”7853″ image=”7853″]
[image link=”7854″ image=”7854″]
[image link=”7855″ image=”7855″]
[image link=”7856″ image=”7856″]
[image link=”7857″ image=”7857″]
[image link=”7858″ image=”7858″]
[image link=”7859″ image=”7859″]
[image link=”7860″ image=”7860″]
[image link=”7861″ image=”7861″]
[image link=”7862″ image=”7862″]
[image link=”7863″ image=”7863″]
[image link=”7864″ image=”7864″]
[image link=”7865″ image=”7865″]
[image link=”7866″ image=”7866″]
[image link=”7867″ image=”7867″]
[image link=”7868″ image=”7868″]
[image link=”7869″ image=”7869″]
[image link=”7870″ image=”7870″]
[image link=”7871″ image=”7871″]
[image link=”7872″ image=”7872″]
[image link=”7873″ image=”7873″]
[image link=”7874″ image=”7874″]
[image link=”7875″ image=”7875″]
[image link=”7876″ image=”7876″]
[image link=”7877″ image=”7877″]
[image link=”7878″ image=”7878″]
[image link=”7879″ image=”7879″]
[image link=”7880″ image=”7880″]
[image link=”7881″ image=”7881″]
[image link=”7882″ image=”7882″]
[image link=”7883″ image=”7883″]
[image link=”7884″ image=”7884″]
[image link=”7885″ image=”7885″]
[image link=”7886″ image=”7886″]
[image link=”7887″ image=”7887″]
[image link=”7888″ image=”7888″]
[image link=”7889″ image=”7889″]
[image link=”7890″ image=”7890″]
[image link=”7890″ image=”7890″]
[image link=”7884″ image=”7884″]
[image link=”7873″ image=”7873″]
[image link=”7872″ image=”7872″]
[image link=”7870″ image=”7870″]
[image link=”7875″ image=”7875″]
[image link=”7874″ image=”7874″]
[image link=”7878″ image=”7878″]
[image link=”7877″ image=”7877″]
[image link=”7880″ image=”7880″]
[image link=”7881″ image=”7881″]
[image link=”7882″ image=”7882″]
[image link=”7889″ image=”7889″]
[image link=”7888″ image=”7888″]
[image link=”7887″ image=”7887″]
[image link=”7886″ image=”7886″]
[image link=”7885″ image=”7885″]
[image link=”7883″ image=”7883″]
[image link=”7868″ image=”7868″]
[image link=”7869″ image=”7869″]
[image link=”7867″ image=”7867″]
[image link=”7866″ image=”7866″]
[image link=”7865″ image=”7865″]
[image link=”7864″ image=”7864″]
[image link=”7863″ image=”7863″]
[image link=”7862″ image=”7862″]
[image link=”7861″ image=”7861″]
[image link=”7860″ image=”7860″]
[image link=”7859″ image=”7859″]
[image link=”7858″ image=”7858″]
[image link=”7857″ image=”7857″]
[image link=”7856″ image=”7856″]
[image link=”7849″ image=”7849″]
[image link=”7852″ image=”7852″]
[image link=”7854″ image=”7854″]
[image link=”7855″ image=”7855″]
[image link=”7848″ image=”7848″]
[image link=”7847″ image=”7847″]
[image link=”7846″ image=”7846″]
[image link=”7850″ image=”7850″]
[image link=”7851″ image=”7851″]
[/images]

 

Related Posts