Brexitz ảnh hưởng đến cộng đồng Việt Nam tại Đức ?

Brexitz – Anh đã làm biến đổi hình thái chính trị, kinh tế một cách sâu sắc  trong liên minh  Châu Âu, vậy nó có ảnh hưởng gì và như thế nào đến đời sống  của cộng đồng người VN ta hiện đang ở Đức ?

 

Related Posts