Tổng Bí thư: Giới thiệu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm làm tiếp khóa mới

Chiều nay, 7/7/2016, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương nhất trí tiếp tục đề xuất, giới thiệu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm để bầu tại Quốc hội khóa XIV…
 >> Thống nhất cao phương án nhân sự khóa mới do Bộ Chính trị giới thiệu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị (ảnh: TTXVN).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị (ảnh: TTXVN).

Dân trí xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Thưa các đồng chí Trung ương,

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành Chương trình đề ra. Các đồng chí tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các dự thảo văn kiện và các nội dung của Hội nghị. Bộ Chính trị đã tiếp thu các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị. Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, tôi xin phát biểu nhấn mạnh, làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện.

Một là, Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua về nguyên tắc nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; coi đây là những văn bản rất quan trọng cụ thể hoá Điều lệ Đảng, tạo cơ sở để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Phát huy vai trò là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội; chịu trách nhiệm trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về tình hình mọi mặt của Đảng và của đất nước, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục khẳng định trách nhiệm và quyền hạn của mình về những vấn đề lớn và quan trọng của đất nước, của Đảng và Nhà nước, bao gồm : Quyết định những vấn đề về chiến lược và chủ trương, chính sách lớn về kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước 5 năm và hằng năm; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng, nhằm thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng; những chủ trương, quan điểm chỉ đạo phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội; chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; định hướng lớn về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…

So với khoá XI, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá này đã được sửa đổi, bổ sung một số điểm mới, cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư… Đặc biệt, Quy chế lần này bổ sung thêm nhiều điểm mới quan trọng về trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị về định hướng, quan điểm, mục tiêu và một số giải pháp lớn về phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng yêu cầu bức thiết của cuộc sống trên một số lĩnh vực cụ thể. Đồng thời bổ sung một số điểm mới về việc chuẩn bị tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; chế độ sơ kết, tổng kết, tự phê bình và phê bình, chế độ đi công tác cơ sở v.v…

Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá này cũng đã kế thừa về cơ bản nội dung Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về trách nhiệm, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, trong đó có việc kiểm tra, giám sát về kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; bổ sung nội dung mới về quan hệ công tác với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và các ban chỉ đạo của Trung ương.

Thực hiện tốt các quy chế này sẽ góp phần phát huy tốt hơn nữa dân chủ trong sinh hoạt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tập thể lãnh đạo, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường sức mạnh tập thể, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Đề nghị mỗi đồng chí Uỷ viên Trung ương trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các cơ quan, cần gương mẫu, nghiêm túc thực hiện.

Hai là, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao với các tờ trình và dự thảo quy định của Bộ Chính trị, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, cụ thể và góp ý kiến trực tiếp vào các dự thảo quy định, nhất là những nội dung mà qua thực tiễn thi hành còn có những vướng mắc, bất cập. Trung ương đã thống nhất việc bổ sung, hướng dẫn cụ thể, rõ hơn về các vấn đề như : Về thẩm quyền thi hành kỷ luật của chi bộ; về sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở và chi bộ; về thời gian dự bị của đảng viên để tính tuổi đảng; về phân cấp trong xem xét, giải quyết khiếu nại; về điều kiện chỉ định đảng viên ngoài đảng bộ tham gia cấp uỷ; về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận; về hình thức khen thưởng trong đảng, về công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, về nhiệm vụ của uỷ ban kiểm tra các cấp; về thi hành kỷ luật và biểu quyết kỷ luật, về khiếu nại kỷ luật đảng…

Ban Chấp hành Trung ương giao cho các cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, căn cứ các quy định để tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc; giao cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc nghiên cứu để hướng dẫn những vấn đề thuộc về phương pháp, quy trình, thủ tục và nghiệp vụ để cụ thể hoá các quy định, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XII.
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XII.

Ba là, Hội nghị đã nhất trí về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ban Chấp hành Trung ương hoan nghênh Bộ Chính trị, sau khi bầu được Quốc hội khoá XIV (2016 – 2021), đã tích cực chuẩn bị các phương án nhân sự để trình Hội nghị lần này. Trung ương đã thảo luận, góp nhiều ý kiến làm sâu sắc thêm và thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định. Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 khoá XII (họp tháng 3-2016) bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí tiếp tục đề xuất, giới thiệu; đồng thời đã ghi phiếu giới thiệu đối với các chức danh chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước để Bộ Chính trị chính thức giới thiệu đề nghị Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV theo quy định của pháp luật.

Thưa các đồng chí,

Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, tình hình trong nước, bên cạnh mặt thời cơ, thuận lợi, cũng có không ít khó khăn, thách thức do những bất cập nội tại của nền kinh tế; thiên tai, hạn hán ở miền Trung và Tây Nguyên, xâm nhập mặn, nước biển dâng ở Tây Nam Bộ, sự cố ô nhiễm môi trường biển ở một số tỉnh miền Trung, tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng,… Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, đạt được mức tăng trưởng khá, an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; chúng ta đã triển khai và đạt nhiều kết quả tốt trong hoạt động đối ngoại; nhiều sự kiện ngoại giao lớn và quan trọng được tổ chức thành công. Chúng ta tiếp tục có các chủ trương, biện pháp để chủ động, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Đảng và Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn và có những chuyển biến tích cực; một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đã và đang được điều tra, xem xét sẽ được đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng pháp luật.

Đặc biệt, với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, dân chủ, chặt chẽ, chúng ta đã kiện toàn một bước quan trọng các chức danh lãnh đạo của nhà nước và đã được Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khoá XIII bầu hoặc phê chuẩn với tín nhiệm cao. Trong điều kiện có nhiều yếu tố phức tạp, các thế lực thù địch có nhiều hoạt động chống phá quyết liệt, chúng ta đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 với hơn 99% số cử tri cả nước đi bầu. Sau khi bầu xong, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn các chức danh của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố và nâng lên.

Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2016 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, mạnh dạn đột phá, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay. Ưu tiên cho những vấn đề cần tháo gỡ giải quyết, như : Tập trung sức phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; chủ động giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Chú trọng công tác tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội; kiên quyết chấn chỉnh những lệch lạc, phản bác những luận điệu sai trái. Tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành Trung ương, trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Mỗi đồng chí Trung ương phải gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, thật sự học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và tác phong của Bác Hồ; sửa đổi lề lối, phong cách công tác, sinh hoạt.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thành công tốt đẹp. Nhiệm vụ tiếp theo là phải tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị này cùng với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, từng bước đạt kết quả thiết thực. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, cùng với tập thể cấp uỷ lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra. Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm cao và niềm tin mới, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tích mới to lớn hơn nữa.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hoàn thành trọng trách của mình trước Đảng, trước nhân dân và đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn.

Theo Dân Trí

Related Posts