Những hình ảnh bạn bè quốc tế trong ngày Quốc khánh VN ở Đức

Có lẽ chỉ có hình ảnh mới thể hiện được tình cảm của các bạn bè Đức và quốc tế đối với Việt Nam thông qua ngày Lễ kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Việt Nam vừa được tổ chức tại Berlin, 06.09.2016

Ảnh Thu Hà và Huy Thắng-BVD.

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”13008″ image=”13008″]
[image link=”13007″ image=”13007″]
[image link=”13006″ image=”13006″]
[image link=”13005″ image=”13005″]
[image link=”13004″ image=”13004″]
[image link=”13003″ image=”13003″]
[image link=”13002″ image=”13002″]
[image link=”13001″ image=”13001″]
[image link=”13000″ image=”13000″]
[image link=”12999″ image=”12999″]
[image link=”12998″ image=”12998″]
[image link=”12997″ image=”12997″]
[image link=”12996″ image=”12996″]
[image link=”12995″ image=”12995″]
[image link=”12994″ image=”12994″]
[image link=”12993″ image=”12993″]
[image link=”12992″ image=”12992″]
[image link=”12991″ image=”12991″]
[image link=”12990″ image=”12990″]
[image link=”12989″ image=”12989″]
[image link=”12988″ image=”12988″]
[image link=”12987″ image=”12987″]
[image link=”12986″ image=”12986″]
[image link=”12985″ image=”12985″]
[image link=”12984″ image=”12984″]
[image link=”12983″ image=”12983″]
[image link=”12982″ image=”12982″]
[image link=”12981″ image=”12981″]
[image link=”12980″ image=”12980″]
[image link=”12979″ image=”12979″]
[image link=”12978″ image=”12978″]
[image link=”12977″ image=”12977″]
[image link=”12976″ image=”12976″]
[image link=”12975″ image=”12975″]
[image link=”12974″ image=”12974″]
[image link=”12973″ image=”12973″]
[image link=”12972″ image=”12972″]
[image link=”12971″ image=”12971″]
[image link=”12970″ image=”12970″]
[image link=”12969″ image=”12969″]
[image link=”12967″ image=”12967″]
[image link=”12966″ image=”12966″]
[image link=”12965″ image=”12965″]
[image link=”12964″ image=”12964″]
[image link=”12963″ image=”12963″]
[image link=”12962″ image=”12962″]
[image link=”12961″ image=”12961″]
[image link=”12960″ image=”12960″]
[image link=”12959″ image=”12959″]
[image link=”12958″ image=”12958″]
[image link=”12957″ image=”12957″]
[image link=”12956″ image=”12956″]
[image link=”12955″ image=”12955″]
[image link=”12954″ image=”12954″]
[image link=”12953″ image=”12953″]
[image link=”12952″ image=”12952″]
[image link=”12951″ image=”12951″]
[image link=”12950″ image=”12950″]
[image link=”12949″ image=”12949″]
[image link=”12948″ image=”12948″]
[image link=”12947″ image=”12947″]
[image link=”12945″ image=”12945″]
[image link=”12944″ image=”12944″]
[image link=”12943″ image=”12943″]
[image link=”12942″ image=”12942″]
[image link=”12941″ image=”12941″]
[image link=”12940″ image=”12940″]
[image link=”12935″ image=”12935″]
[image link=”12936″ image=”12936″]
[image link=”12934″ image=”12934″]
[image link=”12933″ image=”12933″]
[image link=”12932″ image=”12932″]
[image link=”12929″ image=”12929″]
[image link=”12928″ image=”12928″]
[image link=”12927″ image=”12927″]
[image link=”12926″ image=”12926″]
[image link=”12925″ image=”12925″]
[image link=”12924″ image=”12924″]
[image link=”12922″ image=”12922″]
[image link=”12921″ image=”12921″]
[image link=”12920″ image=”12920″]
[image link=”12919″ image=”12919″]
[image link=”12918″ image=”12918″]
[image link=”12917″ image=”12917″]
[image link=”12915″ image=”12915″]
[image link=”12829″ image=”12829″]
[image link=”12827″ image=”12827″]
[image link=”12824″ image=”12824″]
[image link=”12823″ image=”12823″]
[image link=”12822″ image=”12822″]
[image link=”12797″ image=”12797″]
[image link=”12787″ image=”12787″]
[image link=”12786″ image=”12786″]
[image link=”12781″ image=”12781″]
[image link=”12780″ image=”12780″]
[image link=”12779″ image=”12779″]
[image link=”12771″ image=”12771″]
[/images]

Related Posts