Niềm vui của kiều bào qua hình ảnh trong ngày Lễ Quốc khánh VN ở Đức

Đây là những hình ảnh thể hiện  niềm vui của kiều bào trong ngày hội Lễ Quốc khánh VN được tổ chức tại ĐSQ ngày 06.09.2016.

Ảnh của Thu Hà-Berlin 

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”13036″ image=”13036″]
[image link=”13035″ image=”13035″]
[image link=”13033″ image=”13033″]
[image link=”13032″ image=”13032″]
[image link=”13038″ image=”13038″]
[image link=”13037″ image=”13037″]
[image link=”13031″ image=”13031″]
[image link=”13030″ image=”13030″]
[image link=”13029″ image=”13029″]
[image link=”13028″ image=”13028″]
[image link=”13026″ image=”13026″]
[image link=”13012″ image=”13012″]
[image link=”13011″ image=”13011″]
[image link=”13010″ image=”13010″]
[image link=”13009″ image=”13009″]
[image link=”12983″ image=”12983″]
[image link=”12973″ image=”12973″]
[image link=”12968″ image=”12968″]
[image link=”12958″ image=”12958″]
[image link=”12957″ image=”12957″]
[image link=”12923″ image=”12923″]
[image link=”12916″ image=”12916″]
[image link=”12914″ image=”12914″]
[image link=”12913″ image=”12913″]
[image link=”12912″ image=”12912″]
[image link=”12911″ image=”12911″]
[image link=”12906″ image=”12906″]
[image link=”12905″ image=”12905″]
[image link=”12904″ image=”12904″]
[image link=”12903″ image=”12903″]
[image link=”12902″ image=”12902″]
[image link=”12897″ image=”12897″]
[image link=”12898″ image=”12898″]
[image link=”12899″ image=”12899″]
[image link=”12900″ image=”12900″]
[image link=”12901″ image=”12901″]
[image link=”12896″ image=”12896″]
[image link=”12894″ image=”12894″]
[image link=”12891″ image=”12891″]
[image link=”12890″ image=”12890″]
[image link=”12889″ image=”12889″]
[image link=”12888″ image=”12888″]
[image link=”12887″ image=”12887″]
[image link=”12886″ image=”12886″]
[image link=”12885″ image=”12885″]
[image link=”12884″ image=”12884″]
[image link=”12882″ image=”12882″]
[image link=”12861″ image=”12861″]
[image link=”12766″ image=”12766″]
[image link=”12775″ image=”12775″]
[image link=”12772″ image=”12772″]
[image link=”12794″ image=”12794″]
[image link=”12784″ image=”12784″]
[image link=”12783″ image=”12783″]
[image link=”12769″ image=”12769″]
[image link=”12768″ image=”12768″]
[image link=”12770″ image=”12770″]
[image link=”12852″ image=”12852″]
[image link=”12853″ image=”12853″]
[image link=”12854″ image=”12854″]
[image link=”12855″ image=”12855″]
[image link=”12856″ image=”12856″]
[image link=”12869″ image=”12869″]
[image link=”12870″ image=”12870″]
[/images]

Related Posts